To Freethinker...

ഇവിടെ ഓരോ മനുഷ്യനും പരിശീലിക്കപ്പെടുന്നതും വളരുന്നതും തയാറാക്കി നല്‍കിയ ഒരു മത മാതൃകയിലാണ്.കുഞ്ഞു നാള്‍ മുതല്‍ കുത്തി നിറയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ വിശ്വാസങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് അവനു കരുത്ത് വേണം..തന്റെ സ്വാഭാവികതയെ മരവിപ്പിച്ച മതങ്ങളും പുരോഹിതന്മാരും പണിതുയര്‍ത്തിയ കോട്ടകള്‍ തച്ചുടയ്ക്കണം .ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലെക് തന്റെതായ ഒരു കാഴ്ച വേണം..വസ്തുനിഷ്ഠവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ആ അന്വേഷനങ്ങളിലെക്കുള്ള അവന്റെ ചുവടുകള്‍ക്ക്‌ ധൈഷണികമായ ഒരു വീക്ഷണവും അതോടൊപ്പം സ്നേഹപരമായ ഹൃദയവും വേണം.അവന്‍ ശാസ്ത്രകാരന്റെ യുക്തിയും സഹൃദയന്റെ ഹൃദയ സാരള്യവും ഉള്ളവന്‍ ആയിരിക്കണം.അത്തരം ഒരാള്‍ ആകാന്‍ സ്വയം കരുത്താര്‍ജിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര കുതുകിയും പ്രകൃതി സ്നേഹിയും ആയ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്‍.ഞാന്‍ ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യ ശക്തിയില്‍ വിശ്വസിക്കുകയും മാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നെ സദാ അത്ഭുതം കൊള്ളിക്കുന്നു..എന്നാല്‍ അതിന്റെ പേരില്‍ മതങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ ദൈവങ്ങളെയോ കഥകളെയോ തലയില്‍ ചുമക്കാന്‍ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്തകന്‍ ..എന്റെ അന്വേഷണം തുടരുന്നു .....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Friday, 10 August 2012

നെല്ലിയാമ്പതിയ്ക്ക് തീപിടിയ്ക്കുമ്പോള്‍നെല്ലിയാമ്പതി ..നാം രണ്ടുമിരകള്‍ ! നമ്മ-

ളൊന്നുപോല്‍ പുകയുന്ന തീമലകള്‍ !!


നിന്റെ വനഭൂമികളില്‍ നായാട്ടുകാരുടെ

കുന്തമുനയേറ്റിവിടെ നൊന്തുപിടയുന്നു ഞാന്‍ !

നെല്ലിയാമ്പതി..നീ വാര്‍ത്തയാകുമ്പോള്‍

എല്ലുകളിലുഷ്ണരക്തത്തിന്റെ പോള്ളലറിയുന്നു !!

നിന്റെ ഹരിതാഭതന്‍ ചില്ലവെട്ടി ..

നിന്റെ നീരുറവതന്‍ കല്ലുവെട്ടി ...

പാട്ടക്കരാറിന്റെ ഹരിതരാഷ്ട്രീയത്തില്‍

പാത്തുപതുങ്ങുന്നു ഭൂമുതലാളിമാര്‍ !!

കാട്ടുമരങ്ങള്‍ തന്‍ കഥകഴിച്ചും ...

കൂറ്റന്‍ 'റിസോട്ടുകള്‍ ' പണികഴിച്ചും ...

ഏലവും കാപ്പിയും നിന്ന തോട്ടങ്ങളില്‍ 

പാല്‍ച്ചുരത്തീടും മരങ്ങള്‍ വച്ചും ...


നിന്റെ പൂങ്കാവുകള്‍ പങ്കിട്ടെടുത്തവര്‍ !

നിന്റെ മലനിരകളെ പണയം കൊടുത്തവര്‍ !!


നെല്ലിയാമ്പതി ..ഞാന്‍,നിന്റെ ദുഃഖമറിയുന്നവന്‍ !

'കത്താതെ കത്തുന്ന കാട്ടുതീ' കണ്ടവന്‍ !!


മരണവെപ്രാളത്തില്‍ ,മഞ്ഞിന്റെ ആര്‍ദ്രത-

യറിയാതെ മുന്നില്‍ പകച്ചു നില്‍ക്കുന്നവന്‍ !!


ഉരുള്‍ പൊട്ടിയാലും പുഴവറ്റിയാലും ,പ്രകൃതി-

യസ്വസ്തയായി കലിതുള്ളിയാലും ..


ഇമവെട്ടിടാത്ത ..നടുങ്ങാത്ത ..ചൂഷകര്‍

പടവെട്ടിയെത്തുന്നു കുടിയൊഴിപ്പിക്കുവാന്‍ !!


നെല്ലിയാമ്പതി ..നമുക്കൊരുപുഷ്പ ചക്രം !

ഒരു ചരമഗീതം ! ഒരേ അസ്ഥിമാടം !!

No comments:

Post a Comment