To Freethinker...

ഇവിടെ ഓരോ മനുഷ്യനും പരിശീലിക്കപ്പെടുന്നതും വളരുന്നതും തയാറാക്കി നല്‍കിയ ഒരു മത മാതൃകയിലാണ്.കുഞ്ഞു നാള്‍ മുതല്‍ കുത്തി നിറയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ വിശ്വാസങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് അവനു കരുത്ത് വേണം..തന്റെ സ്വാഭാവികതയെ മരവിപ്പിച്ച മതങ്ങളും പുരോഹിതന്മാരും പണിതുയര്‍ത്തിയ കോട്ടകള്‍ തച്ചുടയ്ക്കണം .ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലെക് തന്റെതായ ഒരു കാഴ്ച വേണം..വസ്തുനിഷ്ഠവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ആ അന്വേഷനങ്ങളിലെക്കുള്ള അവന്റെ ചുവടുകള്‍ക്ക്‌ ധൈഷണികമായ ഒരു വീക്ഷണവും അതോടൊപ്പം സ്നേഹപരമായ ഹൃദയവും വേണം.അവന്‍ ശാസ്ത്രകാരന്റെ യുക്തിയും സഹൃദയന്റെ ഹൃദയ സാരള്യവും ഉള്ളവന്‍ ആയിരിക്കണം.അത്തരം ഒരാള്‍ ആകാന്‍ സ്വയം കരുത്താര്‍ജിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര കുതുകിയും പ്രകൃതി സ്നേഹിയും ആയ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്‍.ഞാന്‍ ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യ ശക്തിയില്‍ വിശ്വസിക്കുകയും മാനവികതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നെ സദാ അത്ഭുതം കൊള്ളിക്കുന്നു..എന്നാല്‍ അതിന്റെ പേരില്‍ മതങ്ങള്‍ പറഞ്ഞ ദൈവങ്ങളെയോ കഥകളെയോ തലയില്‍ ചുമക്കാന്‍ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്തകന്‍ ..എന്റെ അന്വേഷണം തുടരുന്നു .....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Friday, 13 July 2012

ജ്യോതിര്‍ഗമയാ/കുപ്പണ മദ്യദുരന്തത്തിന്റെ പാഠം


ജ്യോതിര്‍ഗമയാ

കറുത്തമേഘംവാനിലുദിച്ചാല്‍
കറണ്ട്പോകുമെന്‍നാട്ടില്‍

ഇരുട്ട്ചിതറിയവഴികളിലാരോ
മരിച്ചുവീണു...മദ്യദുരന്തം!!

കാശില്ലാത്തോരുടെകരളിന്
കുളിരേകാന്‍ഗ്രാമംതോറും

ഈമദ്യംപലനാമത്തില്‍
പലരൂപത്തില്‍ഒഴുകുന്നു!

കിഴികെട്ടാന്‍സമ്പാദ്യത്തിനു
വകയില്ലാകൂലിക്കാര്‍തന്‍

മിഴിചൂഴ്ന്നിട്ടീവകമദ്യം
ഇവിടാളിപ്പടരുന്നു!!

ഒഴിവയറോടവരുടെമക്കള്‍
അത്താഴത്തിനുകേഴുമ്പോള്‍
ഈമദ്യംഅവരുടെചെന്നിണ-
മനവരതംമോന്തുന്നു!!

ഇരുളുമ്പോള്‍ കുടിലിന്‍മുന്നില്‍
കലിതുളളുംകോലംപോലെ

വന്നണയുംഅച്ചനെനോക്കി
കൊച്ചുങ്ങള്‍കരയുംനാട്ടില്‍...

കുപ്പണയില്‍ കുപ്പികള്‍ തോറും
വിഷമദ്യംനിറയുമ്പോഴും....

നാടാകെലഹരിപിടിക്കും
ഛാരായമൊഴുകുമ്പോഴും...

അങ്ങകലെതീന്‍മേശകളില്‍
വിലകൂടിയമദ്യംമോന്തി

അധികാരംഅച്ചാറാക്കി

ജനസേവകര്‍നാടുഭരിച്ചു
 പാവങ്ങള്‍ചത്തുതുലഞ്ഞു!

ഒരുസായംസന്ധ്യാനേരം
ദൈവത്തിന്‍നാടു നടുങ്ങി 

കേട്ടില്ലേ!കുണ്ടറയെങ്ങോ
കുപ്പണയില്‍ മദ്യദുരന്തം!

പകലോളംപലവയര്‍നിറയാന്‍
പണിചെയ്യുംപാവങ്ങള്‍തന്‍

നിണതുള്ളികള്‍നുണയാനായി-
പ്പതയുന്നിമദ്യംമണ്ണില്‍!

കൈനിറയെകാശുലെഭിക്കാന്‍ 
ഖഞ്ചാവുംകളളുമൊഴുക്കി

കള്ളന്മാര്‍കൊലചെയ്തെങ്ങോ
മുങ്ങുന്നു!വിഡ്ഢികള്‍ നമ്മള്‍!!

അരുതിനിയുംപോകരുതാരും!
അതിധന്യംമാനവജന്മം!

പണമുള്ളോര്‍ക്കുയരാന്‍വേണ്ടി
പിണമായിത്തീരരുതാരും!

ഇന്നിന്‍റെമുറിവുകളെല്ലാം
ഈലോകംനാളെമറക്കും!

ഇടനെഞ്ചില്‍നിങ്ങളെയോര്‍ത്ത്
കരയാനായാരുണ്ടാകും!!

കുടിലുകളില്‍റാന്തല്‍തൂകി
സന്തോഷപ്പുലരികള്‍കാണാന്‍

കുടിനിര്‍ത്താന്‍നേര്‍ച്ചകള്‍നേരും
നിറമിഴികള്‍കണ്ടോനിങ്ങള്‍...! !!!

തെരുവുകളില്‍പേക്കൂത്താടും
മരണത്തിന്‍നിഴലുകള്‍കണ്ടോ!

അധികാരരാജക്കന്മാര്‍
കൈകൊട്ടുംകാഴ്ചകള്‍കണ്ടോ!

അരുതിനിയുംപോകരുതാരും
അതിധന്യംമാനവജന്മം!

ഇന്നിന്‍റെമുറിവുകളെല്ലാം
ഈലോകംനാളെമറക്കും!

ഇടനെഞ്ചില്‍നിങ്ങളെയോര്‍ത്തു
കരയാനായാരുണ്ടാകും!

ഇവിടുത്തെവയലേലകളില്‍
പവിഴപ്പൂങ്കുലകളുയര്‍ത്താന്‍....

ഇവിടുത്തെജലറാണികളില്‍
ഒഴുകുംപൂന്തോണികള്‍തുഴയാന്‍....

ഇവിടുത്തെകുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കൊരു
പട്ടാണിക്കുതിരയോരുക്കാന്‍...

പതറാതെതടങ്ങളെടുക്കാന്‍
കദളിത്തൈവാഴകള്‍ചിക്കാന്‍...

ഉരുകുന്നകിടാത്തിക്കുള്ളില്‍
കുളിരേകാന്‍കൂട്ടായിനില്‍ക്കാന്‍.....

കയര്‍മാടുംപാക്കളനടുവില്‍
അവള്‍പാടുംപാട്ടുകള്‍കേള്‍ക്കാന്‍

കരയുന്നകിടാങ്ങല്‍ക്കരികില്‍
കഥപറയാന്‍കവിതകള്‍ചൊല്ലാന്‍...

ഈനാട്ടിന്‍ആത്മവിന്നൊരു
പുതുപുളകപ്പൂവുകള്‍പോലെ...

വന്നാലുംനിങ്ങളിലാരും
എന്‍നാടിനുവലിയമനുഷ്യര്‍!

തിരിതെളിയാന്‍നമ്മുടെമണ്ണില്‍
തലമുറകള്‍ഉയിര്‍കൊണ്ടീടാന്‍

വന്നാലുംനിങ്ങളിലാരും
എന്‍നാടിനുവലിയമനുഷ്യര്‍!
എന്‍നാടിനുവലിയമനുഷ്യര്‍!!!

No comments:

Post a Comment